Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i przebiegu gry „Rzeczpospolita Norwidowska w grze” opracowanej przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska znajdującego się na stronie internetowej www.rzeczpospolitanorwidowska.pl
2. Gra rozpoczyna się z chwilą
3. Gra odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnictwo w Grze

1. W Grze biorą udział internauci, którzy spełnią wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy Uczestnik Gry może wziąć w nim udział wiele razy.
3. Uczestnikiem Gry może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”),
4. Gra nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
5. W Grze biorą udział osoby, które zarejestrują się na stronie poprzez formularz rejestracyjny podając swój adres mailowy, imię i nazwisko lub logując się poprzez swoje konto na Facebooku.
6. Gra rozgrywać się będzie na stronie internetowej organizatora Konkursu znajdującego się w sieci Internet pod adresem www.rzeczpospolitanorwidowska.pl w zakładce „Rzeczpospolita Norwidowska w grze”
7. Wszyscy, którzy poprawnie rozwiążą zadania otrzymają od organizatora upominek-niespodziankę
8. Każda osoba, która poprawnie wykona wszystkie zadania zostanie o tym poinformowana poprzez wiadomość na podany adres mailowy z odpowiednim komunikatem.
9. Biorąc udział w Grze, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Gry, oraz w celach marketingowych.
10. Laureat wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej www.rzeczpospolitanorwidowska.pl jego imienia i nazwiska.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym terminów przebiegu Gry. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia na stronie Organizatora www.rzeczpospolitanorwidowska.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Decyzje Organizatora są ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwoływania się i wnoszenia reklamacji.